# برنامه_کاهش_وزن(تجربیات_شخصی)

دج هفته سوم

سلام به همه دوستان      برنامه ورزشی  ٧/٣/٢٠٠٩-١۴/٣/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه ورزشى توضیحات       پیاده روی   ارام / تند دویدن  سایر موارد     شنبه    ١٠دقیقه ارام  ۵۵دقیقه ارام    ۶کیلومتر     یکشنبه  ١٠ دقیقه             دوشنبه  ١٠دقیقه  ١٠دقیقه ارام ۴۵دقیقه ارام ۶ دقیقه ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 25 بازدید

دج هفته دوم

سلام به همه دوستان      برنامه ورزشی  ٢٨/٢/٢٠٠٩-٧/٣/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه ورزشى توضیحات       پیاده روی   ارام / تند دویدن  سایر موارد     شنبه               یکشنبه  ۵دقیقه             دوشنبه  ---             سه شنبه  ١٠دقیقه             چهار شنبه  ۵دقیقه  ٢٠دقیقه - ١٠ دقیقه           پنجشنبه  ۵دقیقه  ٢٠دقیقه ارام           جمعه                               مجموع                             برنامه غذایی                       6:30 ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 20 بازدید

دج هفته اول

سلام به همه دوستان    برنامه ورزشی  ٢١/٢/٢٠٠٩-٢٨/٢/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه ورزشى توضیحات       پیاده روی   ارام / تند دویدن  سایر موارد     شنبه               یکشنبه               دوشنبه        یک ساعت پینگ پونگ       سه شنبه  ۵دقیقه حرکات کششی نرم             چهار ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 20 بازدید

ج هفته پنجم

سلام به همه دوستان    برنامه ورزشی٣١/١/٢٠٠٩ - ٧/٢/٢٠٠٩                     نرمش صبحگاهی برنامه خودم       پیاده روی   ارام پیاده روی تند(ورزشی) دویدن رام     شنبه ١٠دقیقه  ٢٠دقیقه           یکشنبه ١٠دقیقه              دوشنبه  ----             سه شنبه  ۵دقیقه             چهار شنبه  -----             پنجشنبه               جمعه                               مجموع                                               برنامه غذایی                       6:30 الی 7 10 الی ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 19 بازدید

برنامه روزانه هفته ششم

هفته ششم                                                                               ٢٠٠٨/١١/٢٩   قد: ۱۸۵ cm وزن اولیه :۱۱۷ کیلوگرم                                           وزن جدید:١١٢.۵ کیلوگرم وزن مناسب : ۸۵ تا ۹۵ کیلو گرم اضافه وزن: ٢٢.۵ کیلوگرم                                           کاهش وزن: ۴.۵ کیلوگرم   هدف: 1)دویدن ارام ۱۵ الی ۲۰ دقیقه ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 18 بازدید